فرم مصاحبه بازاریاب

نام و نام خانوادگی(الزامی)
سن :
جنسیت
وضعیت تاهل
سابقه کار
آیا فرد آموزش پذیر و خواهان ارتقای مهارت فردی و شغلی هستید ؟
به نظر شما هدف از انجام بازاریابی چیست؟
آیا قبلا بصورت تیمی فعالیت داشته اید؟
آیا تابحال تیمی را‌ جهت ایجاد فروش هدایت و مدیریت کرده اید ؟
آنچه از مشغول شدن به یک کار برای شما حائز اهمیت است چیست؟
************س از نه شنیدم از مشتری چه حسی در شما ایجاد می شود ؟
میزان موفقیت خود را در این جایگاه شغلی چه مقدار میدانید ؟
برای پیدا کردن محصولات خود شروع به تایپ نام آن کنید...